05
мар

Обявление

Национална мрежа на здравните медиатори партньор на Община Средец по проект: BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г., ще проведе подбор на здравен медиатор.      

Необходими документи:

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Средец. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината.

 

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността

- Владеене на езика на общността

- Комуникативни умения

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбор (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2019г.

Дата, час и място на провеждане на подбора: 20.03.2019г., от 10.30 ч., в Зала № 2 на Община Средец.

Документите се подават в деловодството на Община Средец.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на различни документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

- Място за изпълнение на длъжността – с. Орлинци, община Средец;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за

активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г.

 


Contact Us