05
мар

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.015-0001- С01 "Заедно за по-добър живот", процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“

ОБЯВЯВА

втори етап за приемане на документи от кандидат-потребители, желаещи да ползват услуги в домашна среда.

            Проектът е финансиран от „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” , чрез  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 347 017.00 лв.

     Основната цел на проекта  е  подобряване качеството на живот, чрез предоставяне на почасови междусекторни услуги за социално включване за хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск.
              Специфична цел:
1.   Намаляване на социалното изключване, чрез предоставяне на комплекс от социални, здравни, психологични и рехабилитационни услуги за хората с увреждания, хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск.
 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

 

·         Лица с увреждания;
·         Лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
·         Възрастни в риск.

 

 

Документи за кандидатстване: 

 

  • Заявление за ползване на услугата;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
  • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни.

 

          За  получаване на образци и подаване на документи Ви очакваме всеки работен ден от 05.03.2019г. до 15.03.2019г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

 

 

Важно: Лица, които ползват услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази схема.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”.

Проект BG05M9OP001-2.015-0001-С01-„Заедно за по-добър живот“,  финансиран от ВОМР МИГ СРЕДЕЦ –ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ, чрез  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.Contact Us