12
мар

Съобщение

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Община Средец стартира изпълнението на нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

 

   На 01.03.2019 г. в Министерство на труда и социалната политика  гр. София кметът на Община Средец, инж. Иван Жабов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура  чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, за  проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“.

   Договорът се финансира от Европейския социален фонд.  Общата стойност на проекта е 855 524,92 лв., от които 499 999,23 лв. по  ОП РЧР и 355 525,69 лв. по ОП НОИР. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, а срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 22 месеца. 

 Партньори по проекта са ОП ОБЧ, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“,      Сдружение „Талантс“, Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци.     

      В дейностите по ОП РЧР ще бъдат обучени и включени в трудова заетост 26 безработни лица от гр. Средец за срок от една година. След извършен подбор ще бъде осигурена заетост на  10 безработни лица, на длъжност общ работник  археологически разкопки в Национален археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум - Дебелт” с. Дебелт.

       Разширяване обхвата на здравните медиатори и засилване ролята и капацитета им, повишаване на здравната култура, повишаване достъпа до и предоставяне на качествени социални  и здравни услуги на уязвимите общности са също дейности, които ще се изпълняват по ОП РЧР.

      В дейностите по ОП НОИР ще се оборудват кабинети в двете училища, партньори по проекта.     Като индикатори са заложени включване на 132 деца, ученици и младежи от етническите малцинства. Предвидени са дейности  за работа с родители от етническите малцинства и местната общност за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и приемане на различието.

 


Contact Us