15
апр

Съобщение

С П И С Ъ К

 

  на лицата допуснати до събеседване за длъжността „Общ работник на археологически разкопки“, НАР Деултум, село Дебелт по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“

 

 

  1. Стойчо Кирилов Атанасов  
  2. Петя Георгиева Маринова 
  3. Зарко Анков Тодоров 
  4. Стоян Атанасов Лазаров 
  5. Кунчо Василев Павлов 
  6. Атанас Петров Атанасов
  7. Недялка Райчева Маринова 
  8. Стоянка Симеонова Михалева 
  9. Недялка Иванова Панайотова 

10.   Зюмбюла Койчева Стоянова

11.  Анка Миткова Гьодженова

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:……………………..

                                                            МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА 

                                                       

 

  Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за

активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

.


Contact Us