15
май

Заповед № 552/15.05.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.1 от Закона за туризма

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

   КЪЩА ЗА ГОСТИ  „ЧЕРЕШКА”

 

Адрес на обекта: с. Драчево, поземлен имот № 000104, общ. Средец, обл. Бургас

 

Капацитет на обекта: 8 стаи, 8 легла (спални)

 

Собственик на обекта: „Агро-ИД” ООД , ЕИК 102925981

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „ Ветренска 42, общ. Бургас, обл. Бургас.

 

 

Лице извършващо дейност в обекта: „Агро-ИД” ООД , ЕИК 102925981

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „ Ветренска 42, общ. Бургас, обл. Бургас.

 

Настоящата заповед да се връчи на Управителя /представител/ на „Агро-ИД” ООД за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us