15
май

ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ В ОБЩИНА  СРЕДЕЦ

 

В град Средец се състоя въвеждата работна среща - „Форум за социално включване“. Събитието се проведе в рамките на два дни – 9-ти и 10-ти май 2019 г. В него взеха участие представители на ромската общност от общината, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието, бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на включването на социално уязвими групи и възможни решения. Гост беше г-жа Росица Иванова - Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Срещата бе част от дейност „Форум за социално включване“ по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Предвижда се и изграждане на информационна платформа за социално включване www.youcantoo.eu, която цели да улесни процесите по интеграция на представителите на целевата група.

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за

активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Contact Us