05
юни

Съобщение

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

инж.Иван Жабов ОБЯВЯВА :

Инициатива на „Куру дере” ЕООД,

за ползване на воден обект – язовир „Карабат”

 

1. Цел на заявеното използване:

Риборазвъждане и допълнителна дейност- спортен риболов

2. Воден обект-предмет на използването

Язовир „Карабат” се  намира в поземлен имот №70322.97.10 в землище на с. Суходол, община Средец.

Предвижда се отглеждане на сладководна риба- шаран, толстолоб и бяла риба .

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Не се предвижда изграждане на сгради и съоръжения. Ще се поддържа естественото състояние на водоема.

4. Мястото на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

Местност „До село“, поземлен имот №70322.97.10  в землището на с.Суходол, общ.Средец

5. Проектни параметри на използването:

Язовир „Карабат“  е с площ 117.240 дка.; Максимален завирен обем е 650 хил. куб. м.;

6. Условия,при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

1. Да се осигури вода за питейно-битови цели за обслужващия персонал,съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г.;

2. Осигуряване на минимално водно количество след язовирната стена;

3. Издаване на разрешително за ползване на водния обект;

 

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

гр.Средец, пл.България № 8, сграда на община Средец, ет.2, стая 208

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

(Съгл.заповед №637/03.06.2019г.)

 


Contact Us