05
юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.95, ал.1от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012), в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXIII-1032, кв.78 по плана на гр. Средец“.

Възложител: Георги Николов Георгиев


Contact Us