06
юни

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на  проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за подбор на персонал за Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище";  към Общностен център

за следните длъжности:

 

 

1. Педагог  – 2 бр.

2. Медиатор/помощник възпитател – 2 бр.

 

Община Средец кани потенциални кандидати за  обявените позиции  в  Услуга"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"в Общностния център по проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”

 


Contact Us