01
апр

Обявление

Обявление

Община Средец на 1 март стартира дейностите по проект BG051PO001-5.1.04- 0037-С0001 - “Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец”, в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане Договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051P0001-5.1.04 «Помощ в дома».

С реализацията на настоящия проект целим да приложим нов подход за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез който да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот.

 


Contact Us