10
юли

Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие

 

Община Средец в качеството й на бенефициент по проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0496-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТTA:

 Наставник „Работник озеленяване“ – 1 бр. на непълен работен ден- 4 часа за период до  4  месеца

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит минимум 3 месеца

С предимство се приемат  кандидати завършили средно специално образование със специалност – строителен техник.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване

-     автобиография

-     декларация по образец.

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

-     копие  от диплом за завършено образование

-     други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

-      оказване на професионална подкрепа на работното място на новоназначените лица от целевата група;

-      подпомагане работата на  работниците при изпълнение на задълженията им;

-      подпомага преодоляването  на затрудненията  в работния процес

V. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Средец,  пл. "България" №8  в срок до 17.00ч. на 18.07.2019 г.

Обявата, образците на документи и примерни длъжностни характеристики са публикувани и на интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на  електронната страница на Община Средец  на 19.07.2019г.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени  на електронната страница на Община Средец.

 

 

Кмет на Община Средец:

Инж. Иван Жабов


Contact Us