11
юли

Съобщение

ЗАПОВЕД № 117 / 11.07.2019 година

 

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Учебно заведение: Детска градина „Дъга“ с. Дебелт и филиал с. Факия, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление № 1 /03.07.2019 г. на Директора на Учебно заведение: Детска градина „Дъга“ с. Дебелт и филиал с. Факия, публикувано на интернет страницата на Община Средец на 03.07.2019 г., въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед № 116 / 10.07.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите, с настоящата 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” –

 

Ив Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление:

Гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №3 А, телефон 056843231 и 0898670755

 

– заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” за нуждите на Учебното заведение: Детска градина „Дъга“ с. Дебелт и филиал с. Факия, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година.

 

2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко” –

 

Ив Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление:

Гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №3 А, телефон 056843231 и 0898670755

 

– заявител по чл. 13, ал. 1, т. 3 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко” за нуждите на Учебното заведение: Детска градина „Дъга“ с. Дебелт и филиал с. Факия, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 /петдесет/ доставки за учебна година.

 

3. Избраните заявители по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” ще извършват доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

 

Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Средец.

 

                                                                           

Мария Кирякова

Директор

 


Contact Us