11
юли

Обявление

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец, в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС, ще проведе информационна кампани на тема: » Ден на отворените врати», с цел запознаване на целевите групи по проекта с възможностите за включване в обучение и заетост.

Целеви групи:  Безработни лица, лица от ромски произход, хора в неравностойно положение – лица с увреждания или жертва на дискриминация, които притежават минимум начална степен на основно образование /ІV-ти клас/ или успешно завършен курс по ограмотяване.  

Цел на събитието: Запознаване на целевите групи с дейностите по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ и възможностите за включване в обучение  и осигуряване на заетост по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” и  професия "Помощник пътен строител", специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”.

  Събитието ще се проведе на 17.07.2019 година от 11:00 часа в сградата на Център за развитие на общността в кв. „Победа“.


Contact Us