05
апр

Съобщение

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, кметът на Община Средец

ОБЯВЯВА :

Инициатива на „Агросвет” ООД,  за ползване на воден обект – язовир поземлен имот №000039, м-ст „Першава” с.Светлина

 

1. Цел на заявеното използване:

Аквакултури и свързаните с тях дейности

2. Водно тяло/воден обект-предмет на използването

Язовир – ПОС, поземлен имот №000039, м-ст „Першава” землище  с.Светлина, община Средец с площ 83, 987дка; Водно тяло:BGMA700R006 - Средецка река.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Не се предвижда изграждане на сгради и съоръжения. Ще се поддържа естественото състояние на водоема. Предвижда се отглеждане на риби и раци с капацитет около 40т. годишно.

4. Мястото на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

Имот №000039 се намира в м-ст „Першава”, с.Светлина, община Средец.Язовира е разположен на около 3 км югоизточно от с.Светлина, ЕКАТТЕ 65560

5. Проектни параметри на използването:

Язовир е с площ 83, 987дка 

6. Условия,при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

1. Да се осигури вода за питейно-битови цели за обслужващия персонал,съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г.;

2. Осигуряване на минимално водно количество след язовирната стена;

3. Издаване на разрешително за ползване на водния обект;

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения или предложения гр.Средец, пл.България № 8, сграда на община Средец, ет.2, стая 208

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us