07
авг

Заповед № РД 11-142/05.08.2019 г. гр.Бургас;

На основание чл.37 ”в”, ал.1  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно  създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и Заповед № РД –11-514/06.12.18г.  на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас.

                                                       НАРЕЖДАМ :

 

І. Откривам  процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Средец.

ІІ. Определям комисии в следния състав по землища, както следва :

Землище гр. Средец, община Средец

Председател: Росица Василева Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1. Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Тодорка Бялкова – представител Община Средец

3.инж.Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Белеврен, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт  ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Пенчо Пенчев– представител Община Средец

3.инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Белила, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Стоян Петков – представител Община Средец

3.инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Бистрец, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Мирослав Русев– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

Землище с. Богданово, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:     

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Райко Георгиев – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Варовник, община Средец

Председател: Илиана Найденова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Райко Георгиев – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Вълчаново, община Средец

Председател: Росица Василева Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Станка Якимова– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Голямо Буково, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Пенчо Пенчев – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Горно ябълково, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Николай Бойчев– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Гранитец, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:  

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Величка Плачкова – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Граничар, община Средец

Председател:  Росица Василева Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Валентина Петкова– представител на община Средец;

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Дебелт, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:  

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Иванка Ангелова– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

Землище с. Долно ябълково, община Средец

Председател: Илиана Найденова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Боян Боев– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Драка, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Анастасийка Колева – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Драчево, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Йоана Николова– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Дюлево, община Средец

Председател: Илиана Найденова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Зорница Георгиева - представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Момина църква, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Огнян Огнянов - представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Загорци, община Средец

Председател: Росица Василева - Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Роза Божинова - представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Кирово, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Валентина Петкова– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Кубадин, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Марийка Кунчева – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

Землище с. Малина, община Средец

Председател: Росица Василева - Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:  

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2. Златко Георгиев - представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Орлинци, община Средец

Председател: Илиана Найденова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Христинка Шопова – представител на община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Проход, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Красимир Тодоров– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Пънчево, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Атанас Божинов – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

Землище с. Радойново, община Средец

Председател: Росица Василева - Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Николина Алексиева– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Росеново, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Жана Гарджева– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Светлина, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:  

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Златка Долапчиева– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

Землище с. Синьо камене, община Средец

Председател: Илиана Найденова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Величка Плачкова– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Сливово, община Средец

Председател: Антоанета Колеолова - началник ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Снежана Русатева – представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Суходол, община Средец

Председател: Росица Василева - Илиева - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Лидия Калчева– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Факия, община Средец

Председател: Кети Иванова – ст. експерт ОСЗ - Средец

и членове:    

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Ангел Ташев– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

Землище с. Зорница, община Средец

Председател: Деляна Гаджалова - ст.експерт ОСЗ - Средец

и членове:   

1.Живка Добрева –Ламбова – директор дирекция „АПФСДЧР”, при ОД „Земеделие” Бургас

2.Михаил Зехтинов– представител Община Средец

3. инж. Лиляна Илиева – Представител на СГКК - Бургас

 

 

със задължителното участие на кмета, респ. кметския наместник на населеното място за всички по-горе изброени землища,

          със следните задачи :

1. В срок до 20 август 2019 г. комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), и  изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението, за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и за попадащите в границите на масивите пътища и напоителните канали, които не функционират.

2. Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:

- ръководи сключването на споразумение за ползването на масивите; 

- съставя проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви, в случай, че между ползвателите не се постигне доброволно споразумение или има само един заявител ;

- може да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на горните функции.

- заседанията на комисията се свикват по инициатива на нейния председател и се оповестяват чрез обяви в кметството и в сградата на ОСЗ, които се публикуват и на интернет страницата на общината и на ОДЗ.

- заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица. За заседанията на комисията се съставя протокол.

3. Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие" със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ. 

4. В случаите, когато е постигнато споразумение за общата площ на масивите в съответното землище или за две трети от нея, комисията посочва в доклада включени ли са в споразумението всички заинтересувани лица по данните от декларациите по чл. 69 и от заявленията по чл.70, определени ли са в партидите на ползвателите по споразумението имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, които се ползват без правно основание, както и спазени ли са условията и редът на същия закон за формиране и разпределение на масивите за ползване.

5. Споразумението по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ се съставя по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните и се представя на комисията на хартиен и/или магнитен носител до 30 август 2019г.

6. До 15 септември 2019 г. комисията изготвя и прилага към доклада проект за служебно разпределение на масивите за ползване по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните в следните случаи:

- когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището, или

- за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение пето от ЗСПЗЗ, или

- когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, включени в масивите за ползване.

7. Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ изготвя проект на картата на масивите за ползване и на регистър към нея въз основа на споразумението и/или разпределението. Регистърът съдържа данни за масивите за ползване, за ползвателите и за номерата на имотите по картата на възстановената собственост (идентификаторите по кадастралната карта), за площта, категорията, начина на трайно ползване, правно основание на ползването, съответно за имотите без правно основание по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. Регистърът се прилага към споразумението и/или разпределението и представлява неразделна част от тях. Регистърът и картата на ползването се оповестяват в срок до 25 август за споразумението и в срок до 10 септември - за разпределението по реда на чл. 72, ал. 3. Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август за споразумението и в срок до 15 септември - за разпределението по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.

8. При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.

Настоящата заповед да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и да се публикува на интернет страницата на съответната общината и на областна дирекция "Земеделие".

 

 

 

ИНЖ. СТЕФАН НИКОЛОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС

 

 


Contact Us