13
авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012), в Община Средец е постъпила информация съгласно „Промишлено предприятие за нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни  двигатели в цех, находящ се на територията на „Промет стиил“ ЕАД, с.Дебелт, община Средец. “

Възложител: „Сигматек“ ЕООД

 


Contact Us