29
авг

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Длъжност – ПСИХОЛОГ

 в услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“  

 

Днес, 29. 08. 2019 г., Комисия, назначена със заповед № 836/29. 08. 2019 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи , се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

 

  1. 1. Допуснати кандидати за длъжност  ПСИХОЛОГ

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Росица Петкова Пейчева

да

да

не

30. 08. 2019

11. 00 часа

1. 2. Недопуснати кандидати за длъжността: няма

Допуснатият кандидат до втори етап на подбора следва да се яви в указания ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

 

Председател:                           Член                                         Член

 


Contact Us