02
сеп

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Днес, 30. 08. 2019 г., Комисия, назначена със заповед № 836/29. 08. 2019 г на Кмета на Община Средец, за провеждане на конкурс за подбор на персонал за длъжността ПСИХОЛОГ  за Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“   проведе интервю  с допуснатите на първи етап  кандидати  и   постави оценки, съобразно  изискванията и регламентираните оценъчни карти.  Максимално допустимите  точки за класиране на кандидатите  са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията  обявява следните   резултати:

Списък  на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

ПСИХОЛОГ

РОСИЦА ПЕТКОВА ПЕЙЧЕВА

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията предлага  с класирания кандидат да бъде сключен  трудов договор за работа по Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02

 

Председател: П

 


Contact Us