10
сеп

Заповед № 866/09.09.2019 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 12-00-384/04.09.2019 г. подадено от Красимира Янкова Георгиева, управител и собственик на „Мидик 2014” ЕООД

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          СТАИ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 65, ет.1, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 5 легла

Собственик на обекта: Янко Костов Николов

 

Лице извършващо дейност в обекта: „Мидик 2014” ЕООД, ЕИК: 203134572

Седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 65, ет.1

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

 

 

 


Contact Us