13
сеп

Заповед № 885/13.09.2019 г.

        

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 12- 00-397/12.09.2019 г. подадено от Яни Георгиев Чиликов-собственик на ЕТ „Яни Чиликов-81”

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

     КЪЩА ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Перущица” 5, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 6 легла

Собственик на обекта: Константин Стоянов Богоев

 

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Яни Чиликов-81” , ЕИК 203659716

Седалище е адрес на управление: гр. Средец, ул. „Тодор Николов” 11, общ. Средец, обл. Бургас

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us