16
сеп

Обява

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

 

 

О Б Я В Я В А

 

 

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Отговорник, спомагателни дейности – 1 (едно) свободно работно място на 4 /четири/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

 

I. Основна цел на длъжността.

Основната цел на отговорника е свързана с организирането, координорането, изготвянето на месечни графици за работа на работниците, води присъствена форма. Носи отговорност за цялостната дейност на двете групи - „Работник в озеленяването” и  "Помощник пътен строител", да мотивира за отговорно отношение  към задълженията им, да извършва контрол за спазване на трудовата им дисциплина и работното време.

 

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са физически лица;
  2. Да са в трудоспособна възраст;
  3. Образование - средно образование;
  4. Владеене на езика на общността (ромски, турски, влашки и др.);
  5. Личностни качества: отговорност, толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

 

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване.

 

IV. Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Декларация   /по  образец/;
  4. Копие от диплома за завършено средно образование;

 

Продължителност на заетостта: 12 месеца

 

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 20 септември 2019 г. 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10:00 ч. в стая №210 в ОП обч гр. Средец.

 


Contact Us