17
сеп

Заповед № 889/16.09.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Н-94-00-44/13.09.2019 г. подадено от Неделина Георгиева Петрова

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

   АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” бл.4, вх. А, ет.1, ап.2, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 1 стая, 4 легла

Собственик на обекта: Пламен Михов Великов

 

Лице извършващо дейност в обекта: Неделина Георгиева Петрова

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us