17
сеп

Заповед № 890/16.09.2019 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № М-94-00-115/12.09.2019 г. подадено от Мара Георгиева Кабадова

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

   АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Москва” бл.1, вх. А, ет.3, ап.7, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 5 легла

Собственик на обекта: Мара Георгиева Кабадова

 

Лице извършващо дейност в обекта: Мара Георгиева Кабадова

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

 


Contact Us