18
сеп

Заповед № 898/17.09.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 12--00-402/16.09.2019 г. подадено от Христо Андреев Димитров-Управител на „Агро Про Адндреев” ЕООД

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

   АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Преображенска” бл.10, вх. Б, ет.1, ап.9, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: Каролина Тодорова Тодорова

 

 

Лице извършващо дейност в обекта: „Агро Про Адндреев” ЕООД, ЕИК 203334256

Седалище е адрес на управление: с. Факия, общ. Средец, обл. Бургас

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us