03
окт

Съобщение

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

 

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Ÿ  „Работник в озеленяването“ – 1 (едно) свободно работно място на 8 /осем/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

I. Основна цел на длъжността.

 1. Основната цел на „Работник в озеленяването“ е свързана с хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддържане на зелени площи, косене на трева и тревни площи, засаждане на декоративни цветя, храсти, дървета.

 

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежават удостоверение за професионално обучение по професия ”Работник в озеленяването”
 2. Личностни качества: толерантност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 3. Мотивация за работа;
 4. Да попадат в основните целеви групи (лица от ромски произход, лица в риск или жертва на дискриминация);
 5. Да имат регистрация в ДБТ;

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване.

 

IV. Необходими документи:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /по образец/;
 3. Декларация   /по  образец/;
 4. Копие от документ за завършена степен на образование или удостовенение за ограмотяване съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
 5. Копие от документ за удостоверение за професионално обучение по професия ”Работник в озеленяването”

Продължителност на заетостта: 12 месеца

 

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 08 октомври 2019 г. 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.10.2019 г. от 10:00 ч. в стая №210 в ОП „ОБЧ” гр. Средец.

 

 


Contact Us