21
окт

Съобщение

 

Община  Средец в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.045-0001-C01,Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец финансиран от ВОМР, МИГ Средец, с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

 „Работник в озеленяването“ – 18 (осемнадесет) свободни работни места на 8 /осем/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.  Девет от лицата ще работят в с. Светлина и останалите 9 в с. Факия.

I. Основна цел на длъжността.

  1. Основната цел на „Работник в озеленяването“ е свързана хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на селата, поддържане на зелени площи, косене на трева и тревни площи, резитба на живи плетове, храсти, дървета, овошки, засаждане на декоративни дръвчета, изрязване на фиданки по улици, градинки, гробищни паркове и обществени сгради. Основните задължения на работниците по озеленяване ще са свързани с ежедневна поддръжка на тези площи, свързани с изброените дейности. За осигуряване на непрекъснатост на работа на групата-озеленители за зимния период, същите ще бъдат ангажирани с почистване на снежната покривка и опесъчаване на обществени сгради и улици на територията на селата, където работят. В рамките на трудовата им заетост по проекта, ще бъде изплащано възнаграждение в размер минимум минималния осигурителен праг за длъжността, както и всички полагащи им се по Кодекса на труда допълнителни възнаграждения и обезщетения.

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Да притежават документ за завършена степен на образование /минимум начална степен на основно образование ІV клас/, или удостоверение за ограмотяване съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
  2. Личностни качества: толерантност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
  3. Мотивация за работа;
  4. Да попадат в основните целеви групи (лица от ромски произход, лица в риск или жертва на дискриминация);
  5. Да имат регистрация в ДБТ;

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване. Лицата избрани след извършен подбор ще преминат мотивационно обучение за формиране на социални умения при търсене на работа и активирането им при продължително отсъствие от пазара на труда, и професионално обучение за придобиване на част от професия по специалност "Озеленяване и цветарство”, професия „Работник в озеленяването”. 

IV. Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Декларация   /по  образец/;
  4. Копие от документ за завършена степен на образование или удостоверение за ограмотяване съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Продължителност на заетостта: 12 месеца

 Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8,  всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч.  в Деловодството на Община Средец, партерен етаж.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

Срок за подаване на документи: до 17.00 ч. на 28 октомври 2019 г. 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец - http://sredets.bg.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.10.2019 г. от 10:00 ч. в кметството на село Факия  и на 30.10.2019 г. от 13:00 ч. в кметството на село Светлина.


Contact Us