11
ное

Съобщение

за недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места на община Средец.

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Средец, както следва:

На основание на чл.6 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Средец, СЕ ЗАБРАНЯВА:

Т.1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците;

Т.2. изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

Т.8. паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смет, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения;

Т.14 изхвърлянето на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти в съдовете за отпадъци, повърхностните води,  в канализационната система,  на места за обществено ползване, както и директно върху почвата.

Т.15. изхвърляне, депониране, изоставяне на излезли от употреба МПС и техните компоненти (гуми и др.), метални конструкции (фургони, павилиони, цистерни и др.) както и метални отпадъци на неразрешени за целта места.

Т.19. замърсяване (депониране) със строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплителни материали върху тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи.

Т.20. извършването на дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

На основание чл. 63. (1) за нарушенията по тази наредба на физическите лица, се налага административно наказание -глоба в размер до 5000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер


Contact Us