11
ное

Обявление

Община Средец и Сдружение "МИГ Средец" подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

        Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.073-0001  „За по-добър живот в община Средец“  по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР  ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“  към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Процедурата допълва и надгражда процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот„  от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“, ОП РЧР 2014-2020 г.

        Сключеният договор е на  стойност 200 970,00 лв. и насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до услуги  за социално включване, включително здравни, в отговор на комплексните потребности на лица с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск  от община Средец.  Предоставянето на качествени почасови интегрирани услуги в общността и в домашна среда е механизъм за превенция на риска от попадане в институция. Предоставянето на услугите се основава на идентифицираните нужди и проблеми и индивидуалната социална оценка на представителите на целевата група, нуждаещи се от постоянна грижа и в невъзможност за самообслужване. Съгласно договора ще се обслужват 50 лица. Едновременно с това се създават условия за усвояване на умения за независим живот, съобразени с физическия и социален статус на потребителите. С изпълнението на проекта ще  се разшири дейността на Център за социални и здравни услуги - ЦСЗУ, създаден по схема "Независим живот" на ОП "РЧР. Екипът на ЦСЗУ ще включва 16 лица. Договорът  ще се изпълнява 14 месеца


Contact Us