15
ное

Съобщение

Общински съвет Средец, съобщава , че в страницата на общината е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Средец, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Средец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Средец, пл. „България“ № 8 в деловодството на Общински съвет – Средец, стая № 106 или на следния електронен адрес: [email protected]


Contact Us