18
ное

Съобщение

 Община Средец на 01.11.2019г. стартира дейностите по проект № BG05M9OP001-2.073-0001-C01 „За по-добър живот в община Средец", по процедура BG05M9OP001-2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“.

 Проектът е финансиран от „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА” , чрез  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 200 970.00 лв.

 

 Основна цел на проекта:  Подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

 

  • Хора с увреждания;
  • Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
  • Възрастни в риск.

 

Документи за кандидатстване:

 

  • Заявление за ползване на услугата;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
  • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни.

 

          За  получаване на образци и подаване на документи Ви очакваме всеки работен ден от 18.11.2019г. до 29.11.2019г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

 

Важно: Лица, които ползват услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази схема.

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”.

 


Contact Us