22
ное

Заповед № 1070/22.11.2019 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 94-00-2609/20.11.2019 г. подадено от Данка Иванова Вълканова

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

             СТАИ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Генерал Столетов” № 10, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: Данка Иванова Вълканова

 

 

Лице извършващо дейност в обекта: Данка Иванова Вълканова

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

(съгл. заповед № 1062/20.11.2019 г.)

 


Contact Us