22
ное

Заповед № 1064/20.11.2019 г.

 

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Н-94-00-59/19.11.2019 г. подадено от Невена Стоянова Бурева

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

             КЪЩА ЗА ГОСТИ 

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Георги С. Раковски” № 2, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 6 легла

Собственик на обекта: Невена Стоянова Бурева

 

 

Лице извършващо дейност в обекта: Невена Стоянова Бурева

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us