25
ное

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.95, ал.1от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012), в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104,46 дка – язовир, местност „Ай Дере“ и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 бр басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, местност „Джелнере“, с. Проход, община Средец“.

Възложител: „Ил - 64“ ЕООД


Contact Us