27
ное

Съобщение

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор на персонал  за „Център за социални и здравни услуги” по проект: BG05M9OP001-2.073-0001  „За по-добър живот в община Средец“, по процедура BG05M9OP001-2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР  ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността Ръководител 

  1. Мария Станчева Станева – 65 т.

За длъжността Рехабилитатор:

  1. Мария Христова Бойчева – 67 т.

Въз основа на проведеният подбор, комисията

 РЕШИ:

Комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключи трудов договор със следните класирани кандидати:

За длъжността Ръководител

  1. Мария Станчева Станева

За длъжността Рехабилитатор:

2.  Мария Христова Бойчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР

РАЙНА МИЛАРЕВА

 

 

     Моля, горепосочените лица да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка.    

 

           

   Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.      


Contact Us