02
дек

Заповед № 1081/29.11.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № С- 94-00-156/28.11.2019 г. подадено от Стайка Гинова Атанасова

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

 

категорията на туристически обект

 

 

         КЪЩА ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: с. Проход, УПИ I-132, кв.6, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 7 легла

Собственик на обекта: Стайка Гинова Атанасова

 

 

Лице извършващо дейност в обекта: Стайка Гинова Атанасова

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

(съгл. заповед № 1062/20.11.2019 г.)

 


Contact Us