08
дек

Обявление

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   СРЕДЕЦ

В изпълнение на Решение № 9 от 04.12.2019 г. на Общински съвет Средец,

Протокол №2,

 

I. Общински съвет Средец открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Средец с мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:

            Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

    -  е на възраст от 21 до 68 години;

    -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

    -  има завършено най-малко средно образование;

    -  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

    -  не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

    -  е съдебен заседател в друг съд;

    -  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

    -  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

    -  работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ.  Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

            - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;

            - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/; 

            - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/,

могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Средец и на Общински съвет Средец.

 

ІІІ. В срок до 24.01.2020г. кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет, в сградата на общинска администрация Средец ет.1, стая №106, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение 1/, ведно със следните документи:

 

    - подробна автобиография, подписана от кандидата;

    - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

    - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

    - данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

    - мотивационно писмо;

    - писмено съгласие /Приложение № 2/;

    - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;

    - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

 

Председател Общински съвет – Динко Цъцаров


Contact Us