12
дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец 

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.95, ал.1от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (изм. – ДВ, бр.77 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017г., изм.-ДВ, бр. 98 от 2018г., в сила от 27.11.2018г.), в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на мобилно преработвателно съоръжение за преработка на плодове в студено- пресован сок и нектар в УПИ IV-87, кв.8 по плана на с. Суходол, община Средец“.

Възложител: „Витамините ми“ ЕООД

 


Contact Us