19
дек

Съобщение

 

Списък на лицата, класирани за  позицията

 личен асистент по проект  № BG05M9OP001-2.073-0001-C01  

За по-добър живот в община Средец”

 

  1. Ирина Петрова Георгиева - 60
  2. Минка Миткова Мирчева - 60
  3. Марияна Георгиева Костадинова - 60
  4. Фанка Антонаво Маринова - 60
  5. Наска Желязкова Илиева - 60
  6. Иванка Стоянова Георгиева - 60
  7. Марина Михайловна Долапчиева - 60
  8. Желязка Иванова Нейчева - 60
  9. Николина Янкова Костова - 60

10.  Станка Димитрова Богданова – 60

11.  Тодорка Гочева Црънкова - 59

12.  Елена Великова Стоянова - 59

13.  Соня Ангелова Андреева - 58

14.  Теодора Стоянова Савова - 57       

 

      Трудови договори ще бъдат сключени с лицата от № 1 до № 10 включително, считано от 01.01.2020 година.

      До 17.00 часа на 30.12.2019г. същите трябва да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка.      

      Невключените лица по списъка запазват правото си на участие като резерви при отказ на някои от избраните кандидати.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.


Contact Us