08
яну

Съобщение

Общинска администрация гр. Средец СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ има следното инвестиционно предложение:

„ПУП ПП – за пътен достъп до шест броя поземлени имоти в местността „Червен бряг“ по КК на землището на гр. Средец. 

            Инвестиционното предложение  е свързано с изграждане на пътен достъп през ПИ с идентификатор 17974.109.655 – пасище,мера с площ 20,903 дка., ПОС и ПИ с идентификатор 17974.109.47 – друг вид дървопроизводителна гора с площ 34,591 дка., ЧОС, до ПИ с №№ 17974.109.39, 17974.109.46, 17974.109.36 и 17974.109.44 – частна собственост, по КК на землището на гр. Средец. На място съществува черен път който обслужва частните имоти, но не е отразен в КК.

Предвижда се пътят да заеме 946 кв.м от ПИ с идентификатор 17974.109.47 и 450 кв.м. от ПИ 17974.109.655.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us