17
яну

Заповед №18/13.01.2020 г.

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.65 от ЗОС и в предвид писмо с изх.№ К–94–00–23/ 18.06.2019 година

 

                                                   З А П О В Я Д В А М:

 

I. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, публична общинска собственост, представляващ част от уличната регулация, към момента представляващ част от ПИ с идентификатор 20273.501.143 по КККР на село Дебелт, община Средец, целият с площ 1500 кв.м.

 

ОТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, с постоянен адрес: Бургас, ж.к. „ Меден Рудник“, бл.30, вх.2, ет.2, ап.16 и настоящ адрес: село Дебелт, община Средец, ул.“Странджа“№7 , ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО ДЪРЖИ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

 

           Мотивите ми за това са следните:

           Във връзка с прилагането на плана за регулация за улица между о.т. 11 и о.т. 12 в село Дебелт, община Средец, при съпоставяне на регулационния план и кадастралната карта на селото се установи, че североизточната част на оградата на имота, представляващ УПИ II–158, кв.16, целият с площ 1030 кв.м. по плана на селото и съответстващ на ПИ с идентификатор 20273.501.143 по КККР на село Дебелт, община Средец попада в уличната регулация.

           Имотът е собственост на Димитър Георгиев Иванов съгласно нотариален акт №17,том II, дело № 426/ 1984 година, който е заградил и държи част от улицата с площ 300 кв.м без правно основание.

           С писмо с изх.№ К– 94–00–23/ 18.06.2019 година, Кметът на Община Средец е определил 30 дневен срок на Димитър Георгиев Иванов да освободи доброволно държания без правно основание общински имот.

           На 25.11.2019 година комисия от служители на общинска администрация Средец са установили и констатирали с протокол, че имота не е освободен изцяло и са премахнати част от оградните съоражения. Същият продължава да се държи без правно основание. Ето защо, мотивиран от горното считам, че по отношение на Димитър Георгиев Иванов с постоянен адрес: Бургас, ж.к. „ Меден Рудник“, бл.30, вх.2, ет.2, ап.16, следва да се осъществи производството по принудително изземване на общински терен по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост/ ЗОС/.

          Въз основа на установената фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи:

          Материално правната разпоредба на чл.65 от ЗОС урежда предпоставките за издаване на заповед за изземване на имот – публична общинска собственост, които следва да бъдат кумулативно дадени – имотът да е общинска собственост, да се владее и държи без правно основание, да се ползва не по предназначение или нуждата от него да е отпаднала.

         В настоящият случай първата предпоставка е налице – съгласно действащият план за регулация и кадастрална карта на село Дебелт, община Средец, оградата на имота попада в улица – публична общинска собственост. Съгласно чл.56,ал.2 от ЗОС за временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища, и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост.

         По отношение на втората предпоставка, уредена в чл.65 от ЗОС – да се ползва не по предназначение. С плана за регулация е определен габаритът на улицата – 8 м широчина и 32 м дължина между о.т. 11 и о.т.12, които представляват част от улица, публична общинска собственост. Предвид наличието на ограда, завзетата част от имот публична общинска собственост, представляващ улица не може да се ползва по предназначение – за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

          При кумулативната даденост на посочените предпоставки намирам, че към настоящият момент е налице хипотезата на чл.65 от ЗОС – държане на част от имот публична общинска собственост, без правно основание, поради което и на основание чл.277, ал.1 от АПК:

 

          II. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО – уведомяване на заинтересованата страна по реда на чл.61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т.V от настоящата заповед.

         III. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 7 / седем/ дни, считано от датата на връчване на настоящата заповед.

         IV. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 7 / седем/ дни, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, считано в 10.00 часа на следващия ден.

          V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:

 

 

                Назначавам комисия в състав:

 

Председател: Яна Кирязова – Директор на Дирекция „ УТСБКС“ на Община Средец

Членове:

1. Ирина Камбурова– Тунтева– юрист в община Средец

2. Димитрина Георгиева– Главен специалист „ Общинска собственост“

3. Генчо Вучев– главен специалист „ Строителство“

4. Божидар Божинов – специалист „ Незаконно строителство“

5. Ангел Ников – кмет на село Дебелт, община Средец

 

             Възлагам на комисията следните задачи: да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота, както и размера на направените разходи по вид и количество.

           VI. Разходите по изземване на имота са за сметка на Димитър Георгиев Иванов, които ако не бъдат платени доброволно, се събират по съдебен ред.

              На основание чл.65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Средец, Област Бургас. Обжалването не спира изпълнението на акта.

               Заповедта да се връчи на Димитър Георгиев Иванов с постоянен адрес: Бургас, ж.к.“ Меден Рудник“, бл.30, вх.2, ет.2, ап.30 и настоящ адрес: село Дебелт, община Средец, област Бургас по реда на чл. 61 на АПК.

 

 

        На основание чл. 271, ал.3 от АПК  препис от заповедта да се изпрати на началника РУ на МВР град Средец за съдействие при нейното изпълнение.

               Екземпляр от Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Средец, Област Бургас.

               Препис от Заповедта да се връчи на членовете на комисията по изземване на общинския имот при Община Средец за сведение и изпълнение.

 

 

           VII. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Николина Дамбулова–

заместник кмет на Община Средец.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 


Contact Us