21
фев

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за включване в обучение и осигуряване на заетост за длъжностите „Работник в озеленяването“ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“.

 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността „Работник в озеленяването“

1. Златка Михайлова Илиева – 100т.

2. Недка Колева Желязкова – 100т.

 

 

РЕШИ:

Въз основа на резултатите, комисията предлага на Директора на ОП“Озеленяване, благоустройство и чистота” да бъде включени трудов договор за заемане на длъжността „Работник в озеленяването“ с класираните кандидати от № 1 до № 2 .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА

 

 

 

 

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 


Contact Us