25
фев

Съобщение

 

Списък

 

на лицата допуснати/недопуснати до събеседване за длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“, ОП „ОБЧ”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

 

 

Допуснати кандидати до събеседване:

 

  1. Мария Михалева Георгиева

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

                                                                                                 ЗЮМБЮЛА МАРИНОВА

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 


Contact Us