27
фев

Съобщение

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“.

 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“  

  1. 1.      Мария Михалева Георгиева – 100 т. 

 

Въз основа на проведеният подбор, комисията

 

 

РЕШИ:

Въз основа на резултатите, комисията предлага на Директора на ОП“Озеленяване, благоустройство и чистота” да бъде сключен трудов договор за заемане на длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“  с класираният кандидат № 1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

ЗЮМБЮЛА МАРИНОВА 

 

 

 

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 


Contact Us