01
апр

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от конкурсна процедура за избор на Директор на Общинско предприятие „ Озеленяване, благоустройство и чистота – гр. Средец

Днес 31.03.2020 г.  в 13:30 часа комисия назначена със Заповед № 148/12.03.2020 г.  на Кмета на Община Средец установи, че допуснатият до втори етап кандидат Иван Димов Георгиев не е представил в указания срок разработена писмена концепция за развитието на общинско предприятие „ОБЧ“, респективно на определената дата за защитата й, кандидатът не се яви.

С оглед на горното  конкурсната комисия взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Кмета на община Средец да прекрати конкурсната процедура за избор на Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец

 


Contact Us