04
май

Съобщение

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Средец започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед на Кмета на община Средец № 248/30.04.2020г. е определена Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до работната група, по  разработване  на  Плана за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: [email protected] 

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета - ТУК !


Contact Us