07
май

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗЕМЛИЩЕ С.БОГДАНОВО:

ДИМО ПЕЙКОВ МИХАЛЕВ- животински единици: 120,85; заявление с вх.№Д-94-00-22/09.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 04621.80.46 по КККР на с.Богданово с площ 2298 кв.м., 9 категория, пасище, м.''Лясков дол'', номер по предходен план: №000046;

2.Поземлен имот с идентификатор 04621.80.49 по КККР на с.Богданово с площ 6704 кв.м., 9 категория, пасище, м.''Лясков дол'', номер по предходен план: №000049;

3.Поземлен имот с идентификатор 04621.92.70 по КККР на с.Богданово с площ 52538 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Карна баир'', номер по предходен план: №000070;

4.Поземлен имот с идентификатор 04621.4.190 по КККР на с.Богданово с площ 1659 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Край село'', номер по предходен план: №000190;

5.Поземлен имот с идентификатор 04621.69.303 по КККР на с.Богданово с площ 1560 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №000303;

6.Поземлен имот с идентификатор 04621.144.307 по КККР на с.Богданово с площ 8884 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №000307;

 

»АГРОФОРУМТРАНС» ЕООД- животински единици: 344; заявление с вх.№12-00-113/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 04621.75.62 по КККР на с.Богданово с площ 3778 кв.м., 8 категория, пасище, м.»Карна баир», номер по предходен план: №000062;

2.Поземлен имот с идентификатор 04621.75.642 по КККР на с.Богданово с площ 5515 кв.м., 8 категория, пасище, м.»Айкън тарла», номер по предходен план: №000642, ползваема площ 3000 кв.м;

3.Поземлен имот с идентификатор 04621.33.13 по КККР на с.Богданово с площ 824 кв.м., 5 категория, пасище, м.»Тетре баир», номер по предходен план: №033013;

4.Поземлен имот с идентификатор 04621.116.11 по КККР на с.Богданово с площ 643 кв.м., 8 категория, пасище, м.»Чеирето», номер по предходен план: №116011;

 

ТОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ- животински единици: 104,4; заявление с вх.№Т-94-00-16/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.259 по КККР на с.Богданово с площ 5827 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №000259;

2.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.260 по КККР на с.Богданово с площ 9109 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №000260;

3.Поземлен имот с идентификатор 04621.1.212 по КККР на с.Богданово с площ 2558 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №001212;

4.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.203 по КККР на с.Богданово с площ 223 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №002203;

5.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.213 по КККР на с.Богданово с площ 6169 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №002213, с ползваема площ 4000 кв.м.;

6.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.230 по КККР на с.Богданово с площ 2562 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №002230;

7.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.344 по КККР на с.Богданово с площ 2688 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №002344;

8.Поземлен имот с идентификатор 04621.2.351 по КККР на с.Богданово с площ 617 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Айкън тарла'', номер по предходен план: №002351;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ВАРОВНИК:

ТОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ- животински единици: 104,4; заявление с вх.№Т-94-00-16/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 10166.7.396 по КККР на с.Варовник с площ 2300 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Лозята'', номер по предходен план: №000396;

2.Поземлен имот с идентификатор 10166.7.401 по КККР на с.Варовник с площ 2879 кв.м., 8 категория, гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: №000401;

3.Поземлен имот с идентификатор 10166.2.467 по КККР на с.Варовник с площ 2568 кв.м., 8 категория, пасище, изоставено трайно насаждение, номер по предходен план: №000467;

4.Поземлен имот с идентификатор 10166.1.516 по КККР на с.Варовник с площ 510 кв.м., 7 категория, пасище, номер по предходен план: №000516;

5.Поземлен имот с идентификатор 10166.12.544 по КККР на с.Варовник с площ 803 кв.м., 7 категория, пасище, м.''Гьолчето'', номер по предходен план: №000544;

6.Поземлен имот с идентификатор 10166.24.711 по КККР на с.Варовник с площ 5037 кв.м., 7 категория, пасище, номер по предходен план: №000711;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ВЪЛЧАНОВО:

 ЙОВКО ВЕСЕЛИНОВ ДЖЕРМОВ - животински единици: 138,8; заявление с вх.№-Й-94-00-9/05.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 72059.100.122 по КККР на с.Вълчаново с площ 5561 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Кабите”, номер по предходен план: №000022;

2.Поземлен имот с идентификатор 72059.160.64 по КККР на с.Вълчаново с площ 10953 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Гирин киряк”, номер по предходен план: №000064;

3.Поземлен имот с идентификатор 72059.175.69 по КККР на с.Вълчаново с площ 55456 кв.м., 7 категория, пасище, м.”Кавалдживица”, номер по предходен план: №000069;

4.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.185 по КККР на с.Вълчаново с площ 3765 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Шавов азмак”, номер по предходен план: №000185;

5.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.290 по КККР на с.Вълчаново с площ 5941 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Соленив дол”, номер по предходен план: №000290;

6.Поземлен имот с идентификатор 72059.100.303 по КККР на с.Вълчаново с площ 14320 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Кабите”, номер по предходен план: №000303;

7.Поземлен имот с идентификатор 72059.130.307 по КККР на с.Вълчаново с площ 24810 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Шавов азмак”, номер по предходен план: №000307;

8.Поземлен имот с идентификатор 72059.340.389 по КККР на с.Вълчаново с площ 15483 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Вандалов гьол”, номер по предходен план: №00389;

9.Поземлен имот с идентификатор 72059.160.428 по КККР на с.Вълчаново с площ 43558 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Гирин кайряк”, номер по предходен план: №00428;

10.Поземлен имот с идентификатор 72059.290.498 по КККР на с.Вълчаново с площ 6801 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Долапски бент”, номер по предходен план: №00498;

11.Поземлен имот с идентификатор 72059.10.528 по КККР на с.Вълчаново с площ 5860 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Зад лозята”, номер по предходен план: №00528;

12.Поземлен имот с идентификатор 72059.110.532 по КККР на с.Вълчаново с площ 2107 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Саището”, номер по предходен план: №00532;

13.Поземлен имот с идентификатор 72059.290.626 по КККР на с.Вълчаново с площ 6687 кв.м., 9 категория, пасище, м.”До село”, номер по предходен план: №00626;

14.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.697 по КККР на с.Вълчаново с площ 4726 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Герена”, номер по предходен план: №00697;

 

МИЛЕНА БОГДАНОВА ДЯНКОВА- животински единици 9,9; заявление с вх.№94-00-325/09.03.2020 г.:

1.Поземлен имот с идентификатор 72059.70.231 по КККР на с.Вълчаново с площ 897 кв.м., 5 категория, гори и храсти в земеделска земя, м.”Голия баир”, номер по предходен план: №000231;

2.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.292 по КККР на с.Вълчаново с площ 2522 кв.м., 5 категория, пасище, м.”До село”, номер по предходен план: №000292;

3.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.399 по КККР на с.Вълчаново с площ 1484 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Соления дол”, номер по предходен план: №000399;

4.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.650 по КККР на с.Вълчаново с площ 2289 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Франгов орман”, номер по предходен план: №000650;

5.Поземлен имот с идентификатор 72059.220.715 по КККР на с.Вълчаново с площ 4381 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Голямата могила”, номер по предходен план: №000715;

6.Поземлен имот с идентификатор 72059.220.751 по КККР на с.Вълчаново с площ 23000 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Голямата могила”, номер по предходен план: №000751;

7.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.620 по КККР на с.Вълчаново с площ 144 кв.м., 5 категория, пасище, м.”До село”, номер по предходен план: №011620;

8.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.621 по КККР на с.Вълчаново с площ 208 кв.м., 5 категория, пасище, м.”До село”, номер по предходен план: №011621;

 

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ИВАНОВ- животински единици  8,7; заявление с вх.№94-00-326/09.03.2020 г.:

1.Поземлен имот с идентификатор 72059.110.32 по КККР на с.Вълчаново с площ 4383 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Саището”, номер по предходен план: №000032;

2.Поземлен имот с идентификатор 72059.75.183 по КККР на с.Вълчаново с площ 1618 кв.м., 5 категория, гори и храсти в земеделска земя, м.”Голия баир”, номер по предходен план: №000183;

3.Поземлен имот с идентификатор 72059.11.196 по КККР на с.Вълчаново с площ 13905 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Парцелите”, номер по предходен план: №000196;

4.Поземлен имот с идентификатор 72059.170.296 по КККР на с.Вълчаново с площ 5227 кв.м., 7 категория, пасище, м.”Бурделови ниви”, номер по предходен план: №000296;

5.Поземлен имот с идентификатор 72059.350.6 по КККР на с.Вълчаново с площ 3396 кв.м., 9 категория, ливада, м.”Двете реки”, номер по предходен план: №350006;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ГОЛЯМО БУКОВО:

МАРИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ животински единици  36,8; заявление с вх.№М-94-00-21/10.03.2020 г.:

1.Поземлен имот с идентификатор 15816.25.287 по КККР на с.Голямо Буково с площ 5036 кв.м., 5 категория, пасище, номер по предходен план: №000284, с ползваема площ 2000 кв.м.;

2.Поземлен имот с идентификатор 15816.45.486 по КККР на с.Голямо Буково с площ 7750 кв.м., 8 категория, пасище, номер по предходен план: №000486, с ползваема площ 2000 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 15816.43.919 по КККР на с.Голямо Буково с площ 5077 кв.м., 9 категория, пасище, номер по предходен план: №000919;

4.Поземлен имот с идентификатор 15816.16.52 по КККР на с.Голямо Буково с площ 3999 кв.м., 9 категория, ливада, м.”Площа”, номер по предходен план: №016052;

 

»АГРОФОРУМТРАНС» ЕООД- животински единици: 344; заявление с вх.№12-00-113/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 15816.44.476 по КККР на с.Голямо Буково с площ 721 кв.м., 9 категория, пасище, номер по предходен план: №000476;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО:

ВАСИЛКА МАРИНОВА БОЕВА- животински единици: 75,05; заявление с вх.№-В-94-00-13/06.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 22914.26.100 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 4585 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Лещица'', номер по предходен план: №000100 с ползваема площ 3200 кв.м.;

2.Поземлен имот с идентификатор 22914.29.101 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 4120 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Лещица'', номер по предходен план: №000101;

3.Поземлен имот с идентификатор 22914.11.164 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 11982 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Край село'', номер по предходен план: №000130 с ползваема площ 6500 кв.м.;

4.Поземлен имот с идентификатор 22914.11.63 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 7503 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Край село'', номер по предходен план: №000131, с ползваема площ 1500 кв.м.;

5.Поземлен имот с идентификатор 22914.22.164 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 60287 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Галабарица'', номер по предходен план: №000164, с ползваема площ 30000 кв.м.;

6.Поземлен имот с идентификатор 22914.37.327 по КККР на с.Долно Ябълково с площ 5090 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Юрта'', номер по предходен план: №000327 с ползваема площ 3400 кв.м.;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ДЕБЕЛТ:

СТАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА- животински единици: 16,5; заявление №С-94-00-21/09.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 20273.75.299 по КККР на с.Дебелт с площ 61804 кв.м., 7 категория, пасище, м.»Христокова каба», номер по предходен план: №000299;

2. Поземлен имот с идентификатор 20273.42.42 по КККР на с.Дебелт с площ 9776 кв.м., 7 категория, пасище, м.»Христокова каба», номер по предходен план: №000301;

3. Поземлен имот с идентификатор 20273.78.303 по КККР на с.Дебелт с площ 14096 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Христокова каба», номер по предходен план: №000303;

4.Поземлен имот с идентификатор 20273.78.305 по КККР на с.Дебелт с площ 26538 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Христокова каба», номер по предходен план: №000305;

5.Поземлен имот с идентификатор 20273.80.315 по КККР на с.Дебелт с площ 44631 кв.м., 7 категория, пасище, м.»Липата», номер по предходен план: №080315;

6.Поземлен имот с идентификатор 20273.12.538 по КККР на с.Дебелт с площ 22427 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Отуля», номер по предходен план: №000538;

7.Поземлен имот с идентификатор 20273.11.108 по КККР на с.Дебелт с площ 15290 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Отуля», номер по предходен план: №000539;

8.Поземлен имот с идентификатор 20273.42.44 по КККР на с.Дебелт с площ 2101 кв.м., 7 категория, пасище, м.»Недялкови каби», номер по предходен план: №000782;

 

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА- животински единици: 17,2; заявление №Д-94-00-20/09.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 20273.24.252 по КККР на с.Дебелт с площ 6914 кв.м., 4 категория, пасище, м.»Славова утика», номер по предходен план: №000252;

2. Поземлен имот с идентификатор 20273.35.26 по КККР на с.Дебелт с площ 3846 кв.м., 4 категория, пасище, м.»Градището», номер по предходен план: №000271;

3. Поземлен имот с идентификатор 20273.35.29 по КККР на с.Дебелт с площ 27978 кв.м., 4 категория, пасище, м.»Кривия вир», номер по предходен план: №000272;

4. Поземлен имот с идентификатор 20273.63.94 по КККР на с.Дебелт с площ 28876 кв.м., 4 категория, пасище, м.»Киряков кладенец», номер по предходен план: №000094;

5.Поземлен имот с идентификатор 20273.60.135 по КККР на с.Дебелт с площ 44195 кв.м., 7 категория, пасище, м.»Малък муселим», номер по предходен план: №000135;

6.Поземлен имот с идентификатор 20273.33.561 по КККР на с.Дебелт с площ 44631 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Гаров район», номер по предходен план: №000561;

7.Поземлен имот с идентификатор 20273.33.566 по КККР на с.Дебелт с площ 27197 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Гаров район», номер по предходен план: №033566;

8.Поземлен имот с идентификатор 20273.53.567 по КККР на с.Дебелт с площ 3924 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Гаров район», номер по предходен план: №053567;

9.Поземлен имот с идентификатор 20273.34.575 по КККР на с.Дебелт с площ 8597 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Градището», номер по предходен план: №034575;

10.Поземлен имот с идентификатор 20273.13.31 по КККР на с.Дебелт с площ 9128 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Бенек баир», номер по предходен план: №013031;

11.Поземлен имот с идентификатор 20273.13.43 по КККР на с.Дебелт с площ 14993 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Бенек баир», номер по предходен план: №013043;

12.Поземлен имот с идентификатор 20273.13.45 по КККР на с.Дебелт с площ 3028 кв.м., 9 категория, пасище, м.»Бенек баир», номер по предходен план: №013045;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ЗОРНИЦА:

1.РОСЕН ХРИСТОВ ПАВЛОВ- животински единици: 37,5; заявление с вх.№-Р-94-00-6/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 31379.30.347 по КККР на с.Зорница с площ 51142 кв.м., 4 категория, пасище, номер по предходен план: №000347, с ползваема площ 50000 кв.м.;

2. Поземлен имот с идентификатор 31379.39.430 по КККР на с.Зорница с площ 540552 кв.м., 9 категория, пасище, номер по предходен план: №000430, с ползваема площ 50000 кв.м.;

3. Поземлен имот с идентификатор 31379.55.610 по КККР на с.Зорница с площ 4833 кв.м., 7 категория, пасище, номер по предходен план: №000610;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.КИРОВО:

ГЕОРГИ СТОЯНОВ НИКОЛОВ- животински единици: 28; заявление с вх.Г-94-00-8/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 36938.54.37 по КККР на с.Кирово с площ 138278 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Грездьов баир”, номер по предходен план: №000037, с ползваема площ 60000 кв.м.;

2.Поземлен имот с идентификатор 36938.33.126 по КККР на с.Кирово с площ 58480 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Меймишова кория”, номер по предходен план: №000126, с ползваема площ 25000 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 36938.23.262 по КККР на с.Кирово с площ 187928 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Манольов орман”, номер по предходен план: №000262, с ползваема площ 80000 кв.м.;

4.Поземлен имот с идентификатор 36938.70.21 по КККР на с.Кирово с площ 40492 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Бички бунар”, номер по предходен план: №070021;

5.Поземлен имот с идентификатор 36938.41.4 по КККР на с.Кирово с площ 13992 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Джостров цер”, номер по предходен план: №041004;

6.Поземлен имот с идентификатор 36938.61.50 по КККР на с.Кирово с площ 15973 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Горните лозя”, номер по предходен план: №061050;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА:

ХАСАН АЛИ ХАЛИЛ- животински единици: 16,6; заявление с вх.№Х-94-00-6/06.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 46348.11.72 по КККР на с.Малина, с площ 589422 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Кайл дере”, номер по предходен план: №000097, с ползваема площ 60000 кв.м.;

 

ХАСАН ФИКРИ ХАЛИЛ- животински единици: 9,2; заявление с вх.№Х-94-00-8/05.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 46348.19.103 по КККР на с.Малина, с площ 42803 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Кайл дере”, номер по предходен план: №000103;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.МОМИНА ЦЪРКВА:

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛЕВА- животински единици: 95,8; заявление с вх.№94-00-333/09.03.2020 г

1.Поземлен имот с идентификатор 29221.17.258 по КККР на с.Момина Църква, с площ 20598 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Шопова кория”, номер по предходен план: №000258, с ползваема площ 7000 кв.м.;

2.Поземлен имот с идентификатор 29221.68.131 по КККР на с.Момина Църква, с площ 1473 кв.м., 4 категория, пасище, м.”Попови лъки”, номер по предходен план: №000131;

3.Поземлен имот с идентификатор 29221.68.488 по КККР на с.Момина Църква, с площ 29514 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Попови лъки”, номер по предходен план: №0000488, с ползваема площ 8000 кв.м.;

4.Поземлен имот с идентификатор 29221.71.501 по КККР на с.Момина Църква, с площ 3410 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Попови лъки”, номер по предходен план: №000501;

5.Поземлен имот с идентификатор 29221.90.580 по КККР на с.Момина Църква, с площ 16978 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Куртов дол”, номер по предходен план: №000580, с ползваема площ 5000 кв.м.;

6.Поземлен имот с идентификатор 29221.187.139 по КККР на с.Момина Църква, с площ 51060 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Жабова къшла”, номер по предходен план: №001139, с ползваема площ 10000 кв.м.;

7.Поземлен имот с идентификатор 29221.149.697 по КККР на с.Момина Църква, с площ 7680 кв.м., 8 категория, пасище, м.”Корубски дол”, номер по предходен план: №001697, с ползваема площ 4000 кв.м.;

8.Поземлен имот с идентификатор 29221.30.268 по КККР на с.Момина Църква, с площ 26899 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Тодорова кория”, номер по предходен план: №030268, с ползваема площ 5000 кв.м.;

 

АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ- животински единици: 103,8; заявление с вх.№А-94-00-332/09.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 29221.49.670 по КККР на с.Момина Църква с площ 1596 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000670;

2.Поземлен имот с идентификатор 29221.43.672 по КККР на с.Момина Църква с площ 47445 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000672, с ползваема площ 5000 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 29221.49.678 по КККР на с.Момина Църква с площ 94274 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000678, с ползваема площ 10000 кв.м.;

4.Поземлен имот с идентификатор 29221.49.679 по КККР на с.Момина Църква с площ 7622 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000679, с ползваема площ 3000 кв.м.;

5.Поземлен имот с идентификатор 29221.44.687 по КККР на с.Момина Църква с площ 38829 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000687, с ползваема площ 5000 кв.м.;

6.Поземлен имот с идентификатор 29221.46.717 по КККР на с.Момина Църква с площ 19174 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Голям сарлък'', номер по предходен план: №000717, с ползваема площ 3000 кв.м.;

7.Поземлен имот с идентификатор 29221.49.754 по КККР на с.Момина Църква с площ 4266 кв.м., 5 категория, пасище, м.''Герге бунар'', номер по предходен план: №000754, с ползваема площ 2000 кв.м.;

 

ИРИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА- животински единици: 39,9; заявление с вх.И-94-00-11/ 05.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 29221.186.479 по КККР на с.Момина Църква с площ 62637 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Бошова кория'', номер по предходен план: №001479;

2.Поземлен имот с идентификатор 29221.200.503 по КККР на с.Момина Църква с площ 37413 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Чорканица'', номер по предходен план: №001503, с ползваема площ 30000 кв.м.;

 

ГР.СРЕДЕЦ:

ДОНКА КИРОВА КИРОВА- животински единици: 35,7; заявление №Д-94-00-23/10.03.2020 г.

1.Поземлен имот с идентификатор 17974.30.234 по КККР на гр.Средец с площ 20825 кв.м., 3 категория, пасище, м.''Корията'', номер по предходен план: №000234;

2.Поземлен имот с идентификатор 17974.42.344 по КККР на гр.Средец с площ 41195 кв.м., 3 категория, пасище, м.''Дервишки път'', номер по предходен план: №000344;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.СЛИВОВО:

ЖИВКО НИКОЛАЕВ ПРОДАНОВ- животински единици: 203; заявление с вх.№94-00-308/05.03.2020 г.,

Поземлен имот с идентификатор 67413.39.144 по КККР на с.Сливово с площ 348092 кв.м., 9 категория, пасище, м.''Казаклийски път'', номер по предходен план: №000144, с ползваема площ 300,000 дка;

 

ДОНКА РУСЕВА ЧОЛАКОВА- животински единици: 6; заявление с вх.№94-00-327/09.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 67413.26.123 по КККР на с.Сливово с площ 10832 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Факийски път'', номер по предходен план: №000123;

2.Поземлен имот с идентификатор 67413.21.170 по КККР на с.Сливово с площ 23320 кв.м., 8 категория, пасище, м.''Четишеница'', номер по предходен план: №000170, с ползваема площ 10000 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 67413.30.230 по КККР на с.Сливово с площ 4905 кв.м., 9 категория, пасище, м.''Тумбата'', номер по предходен план: №000230;

 

С.СУХОДОЛ:

1.СВИЛЕН МАРТИНОВ ВЕЛИЗАРОВ- животински единици: 18,6; заявление с вх.№С-94-00-22/09.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 70322.63.1 по КККР на с.Суходол с площ 6163 кв.м., 3 категория, пасище, м.»До село», номер по предходен план: №063001;

2.Поземлен имот с идентификатор 70322.74.3 по КККР на с.Суходол с площ 208333 кв.м., 5 категория, пасище, м.»Саджалан», номер по предходен план: №074003, с ползваема площ 104178 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 70322.203.2 по КККР на с.Суходол с площ 23831 кв.м., 3 категория, пасище, м.»До село», номер по предходен план: №203002;

4.Поземлен имот с идентификатор 70322.207.3 по КККР на с.Суходол с площ 7171 кв.м., 3 категория, пасище, м.»До село», номер по предходен план: №207003;

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ФАКИЯ:

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА- животински единици: 19,35; заявление с вх.№М-94-00-20/10.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 76039.49.6 по КККР на с.Факия с площ 8017 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Лозята”, номер по предходен план: №049006;

2. Поземлен имот с идентификатор 76039.49.30 по КККР на с.Факия с площ 3091 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Лозята”, номер по предходен план: №049030;

3.Поземлен имот с идентификатор 76039.49.122 по КККР на с.Факия с площ 3106 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Лозята”, номер по предходен план: №049122;

4.Поземлен имот с идентификатор 76039.49.402 по КККР на с.Факия с площ 1900 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Лозята”, номер по предходен план: №049402;

5.Поземлен имот с идентификатор 76039.85.7 по КККР на с.Факия с площ 1186 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Тумбите”, номер по предходен план: №085007;

6.Поземлен имот с идентификатор 76039.125.1 по КККР на с.Факия с площ 3283 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Рекьовица”, номер по предходен план: №125001;

7.Поземлен имот с идентификатор 76039.137.16 по КККР на с.Факия с площ 34823 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Олуджак”, номер по предходен план: №137016, с ползваема площ 20000 кв.м.;

8.Поземлен имот с идентификатор 76039.160.1 по КККР на с.Факия с площ 2121 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Деликово дърво”, номер по предходен план: №160001;

9.Поземлен имот с идентификатор 76039.181.8 по КККР на с.Факия с площ 4182 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Радин дол”, номер по предходен план: №181008;

10.Поземлен имот с идентификатор 76039.181.12 по КККР на с.Факия с площ 14053 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Радин дол”, номер по предходен план: №181012, с ползваема площ 4500 кв.м.;

11.Поземлен имот с идентификатор 76039.183.10по КККР на с.Факия с площ 6026 кв.м., 5 категория, пасище, м.”Милковица”, номер по предходен план: №183010;

 

ЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА- животински единици: 71; заявление с вх.№Я-94-00-4/06.03.2020 г.,

1.Поземлен имот с идентификатор 76039.72.35 по КККР на с.Факия с площ 6966 кв.м., 9 категория, пасище, м.”Пепелянче”, номер по предходен план: №072035, с ползваема площ 5000 кв.м.;

2.Поземлен имот с идентификатор 76039.134.19 по КККР на с.Факия с площ 8608 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Дикова кория”, номер по предходен план: №134019, с ползваема площ 6000 кв.м.;

3.Поземлен имот с идентификатор 76039.185.1 по КККР на с.Факия с площ 7318 кв.м., 6 категория, пасище, м.”Радин дол”, номер по предходен план: №185001, с ползваема площ 5000 кв.м.;

 


Contact Us