07
май

Обява

 

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г., ще проведе подбор за следната длъжност:

Общ работник на археологически разкопки – 5 броя лица 

Основни целеви групи:

-          лица от ромски произход;

-          лица в риск или жертва на дискриминация.

Основни изисквания за длъжността:

  • да са физически лица;
  • да са безработни лица, регистрирани в ДБТ.
  • да са в трудоспособна възраст;
  • умения за работа в екип;
  • мотивация за работа;
  • не се изисква образование;

 

Отговорност на длъжността:

  1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативи.
  2. Отговаря за спазване на трудовата дисциплина.
  3. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

 

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договор по чл.68 , ал.1 т.1 от КТ, на пълен работен ден, за 6 месеца. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по – Договор BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г.

 

Основни дейности, които ще се изпълняват по време на заетостта :

1. Почистване на археологическия резерват от храсти и избуяла растителност, косене на зелени площи;

2. Почистване на археологически обекти;

3. Почистване на територията на резервата от нерегламентирани сметища и отпадъци;

4. Изнасяне на земни насипи;

5. Участие в археологически разкопки;

6. Извършване на аварийно-консервационни дейности на зидове и археологически структури застрашени от само срутване, с деструктирали хоросани загубили обем;

7. Поддръжка на обекта като национален паметник.

 

Място за изпълнение на длъжността:

 

 НАР Деултум, Село Дебелт.

 

 Документи за кандидатстване:

 

 –  Заявление (по образец) ;

–  Автобиография  (по  образец);

  –  Декларация   (по  образец);

–  Документ за самоличност (за справка);

 

 

Ред за провеждане на подбора:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до 17:00 ч.  на  13. 05. 2020 г. в деловодството на Община Средец. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.  

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.05.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 1 на партерния етаж на Община Средец.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключат трудови договори ще бъде обявен на сайта на Община Средец.

 

За допълнителна информация, стая № 314, етаж 3.

 

  Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за

активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г,

съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.


Contact Us