15
май

Съобщение

 

С П И С Ъ К

 

на лицата допуснати до събеседване за длъжността „Общ работник на археологически разкопки“, НАР Деултум, село Дебелт по проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

 

 

 

  1. Сергей Златков Атанасов
  2. Атанас Иванов Панайотов
  3. Стоянка Дикова Йорданова
  4. Стоян Минков Атанасов
  5. Николина Арсова Тодорова
  6. Златина Димитрова Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:……………………..

                                                            МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА                                                                     

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 


Contact Us