15
май

Съобщение

С П И С Ъ К

 

на лицата допуснати до събеседване за длъжността „Общ работник на археологически разкопки“, НАР Деултум, село Дебелт по проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

 

 

 

  1. Сергей Златков Атанасов
  2. Атанас Иванов Панайотов
  3. Стоянка Дикова Йорданова
  4. Стоян Минков Атанасов
  5. Златина Димитрова Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:……………………..

                                                            МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА 

                               

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 

 


Contact Us