18
май

Съобщение

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

 

от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за длъжността „Общ работник на археологически разкопки“ НАР Деултум, село Дебелт по проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“.

 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността „Общ работник на археологически разкопки“

  1. Сергей Златков Атанасов – 100 т.
  2. Атанас Иванов Панайотов – 100 т.
  3. Стоян Минков Атанасов – 100 т.
  4. Златина Димитрова Йорданова – 100 т.
  5. Стоянка Дикова Йорданова – 95 т.

 

Въз основа на проведеният подбор, комисията

 

 

РЕШИ:

 

Комисията предлага на Кмета на Община Средец, да бъдат сключени трудови договори за заемане на длъжността „Общ работник на археологически разкопки“ с класираните кандидати.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 

 


Contact Us