22
юни

Заповед № 360/ 22.06.2020 г.

                На основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 129 от 28.05.2020г. на ОбС гр.Средец

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Да се проведат публично оповестенr търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 

 • Общинско помещение, предназначено за лекарски кабинет с площ от 11 кв.м, находящо се в югоизточната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – кметство с.Дебелт, с обща з.п. на сградата от 380,00 кв.м., изградена в УПИ XІІ, кв.34 по плана на с.Дебелт, с Акт за ПОС № 61/ 11.05.2011г., при граници на помещението: изток – външен зид, запад- общ.помещение, север – коридор и юг – външен зид, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 66,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 6,60 лв.
 • Общински терен с площ от 15 кв.м., представляващ част от УПИ І, кв.26 зона първа по плана на гр.Средец, с обща площ от 1221 кв.м., находящ се в централна градска част с Акт за ЧОС № 2517/ 13.02.2013г., при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 31,50 лв /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 3,15 лв.

 

2. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

   ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 07.07.2020 г. от 09:20 ч. и 09:30 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 06.07.2020 г., стая 311.

   Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 06.07.2020 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 13.07.2020г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва  всеки работен ден до 06.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 14.07.2020 г. от 09:20 ч. и 09:30 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършват до 16:00 ч. на 13.07.2020 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 


Contact Us